cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Nhung dieu ke toan can luu de tranh sai sot khi ket toan cuoi ky

sokoki1998
Level 2

Kế toán sẽ có rất nhiều công việc cần phải làm cuối kỳ. Ngoài ra, cần lưu ý đến các công việc sau đây để giảm thiểu những thiếu sót không đáng có như sau

1. Công việc đầu tiên của Kế toán thuế cần phải làm

- Kê khai và nộp thuế môn bài vào đầu năm 

+ Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 1.

+ Nếu là công ty mới thành lập thì kê khai và nộp thuế môn bài trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp. 

If kê khai theo tháng thì hạn nộp chậm nhất là ngày 20/01. 

If is quý thì là ngày 30 tháng. - Nộp tờ khai thuế quý 4 năm trước.

 - Nộp bài báo cáo về tình hình sử dụng đơn giản hóa của quý 4 năm trước. Năm trước liền kề - Nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, kết thúc thuế TNCN của năm trước: Hạn nộp hồ sơ là ngày 31 tháng 3.

=> Dành cho bạn: Dịch vụ kế toán trọn gói uy tín cho doanh nghiệp

2. Date hằng ngày phải làm

- Sao chép, thu thập, xử lý và lưu trữ các đơn vị hóa học, chứng từ kế toán: 

 • Khi doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ kinh tế như mua bán hàng hóa, kế toán có nhiệm vụ thu thập đầy đủ các đơn vị hóa học, chứng từ liên quan (xuất, nhập) để làm căn cứ kê khai thuế. . và kế toán. 
 • Sau khi đơn hóa hóa và các chứng từ liên quan, kế toán phải tiến hành xử lý và đơn hóa thiết lập. Kiểm tra xem các đơn hóa có hợp pháp, hợp lý và hợp lệ hay không. 
 • If phát hiện hóa đơn GTGT sai chính tả, bất hợp pháp hóa đơn, thuế tư vấn phải xử lý ngay theo quy định tại Thông tư 39/2014 / TT-BTC và các văn bản, hồ sơ theo quy định pháp luật có liên kết links. Phiếu thu, phiếu chi, phiếu mua hàng, phiếu xuất kho… thực hiện yêu cầu trong ngày - sổ quỹ, quỹ và các sổ khác cần thiết.

=> Dành cho bạn:  Dịch vụ kế toán Bảo Tín

- Lưu ý: Chứng chỉ từ không sử dụng để ghi cửa sổ, hạch toán được lưu trữ trong vòng 5 năm.

- Chứng chỉ ghi sổ, hạch toán được lưu trữ trong 10 năm

Giấy chứng nhận sau đây từ, hồ sơ đặc biệt của các hồ sơ quan trọng cho kho lưu trữ vĩnh viễn

3. Công việc hàng tháng

 • Kê khai thuế GTGT hàng tháng (nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT hàng tháng).
 • Trường hợp hóa đơn xuất đi, thì lập tháng phải khai báo trong tháng này, kể từ ngày 01/01/2014, đơn vị hóa đến không phải khai báo nhưng phải khai báo trước khi cơ quan thuế quyết định kiểm tra.
 • Khai thuế thu nhập doanh nghiệp hàng tháng (nếu công ty báo cáo thuế GTGT hàng tháng và có số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong tháng).
 • Lập các loại thuế khác nhau (If have)
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng các loại đơn hàng tháng (Dành riêng cho các doanh nghiệp mới thành lập dưới 1 tháng)
 • Khai báo là trong khoảng 20 ngày của tháng liền kề
 • Lưu ý rằng nếu trong tháng có phát sinh thêm số tiền phải nộp thì tờ khai nộp cũng sẽ là hạn nộp tiền thuế.

4. Công việc hàng quý

 • Lập tờ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT) theo quý (nếu công ty kê khai theo quý) 
 •  Lập tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính theo quý 
 •  Lập báo cáo về tình hình sử dụng đơn giản hóa theo quý 
 •  Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quý (nếu công ty kê khai theo quý). 
 •  Thời hạn nộp cho các tờ khai trên chậm nhất là 30 ngày của quý sau.

=> Dành cho bạn:  Dịch vụ kế toán TPHCM chuyên nghiệp

5. Năm ngoái

 • Tạo báo cáo tài chính cho cuối tháng và báo cáo cho quý IV.
 •  Lập báo cáo hoàn thành quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hàng năm 
 •  Lập báo cáo hoàn thành thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hàng năm 
 •  Kiểm tra quỹ, kiểm tra kho hàng, công chiếu nợ 
 • Lập sổ kế toán, đối chiếu sổ chi tiết, sổ cái. 
 •  Lập chính bao gồm các tài khoản: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, kết quả tài khoản dư. 
 •  Trong và đăng ký, phiếu kế toán - Chứng từ lưu trữ, sổ sách

Kế toán vào cuối kỳ sẽ có rất nhiều công việc cần phải làm. Khối lượng của công việc kế toán thường xuyên vào cuối kỳ sẽ rất đặc biệt và những công việc này đều liên quan đến các loại giấy tờ và cần yêu cầu cao độ chính xác. Bài viết trên đây giúp bạn nắm rõ hơn những lưu ý để giảm thiểu những phần bỏ sót để không xảy ra lỗi đáng tiếc cho doanh nghiệp, công ty.

0 REPLIES 0