Off-Topic
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Forum Posts

Nhung dieu ke toan can luu de tranh sai sot khi ket toan cuoi ky

Kế toán sẽ có rất nhiều công việc cần phải làm cuối kỳ. Ngoài ra, cần lưu ý đến các công việc sau đây để giảm thiểu những thiếu sót không đáng có như sau1. Công việc đầu tiên của Kế toán thuế cần phải làm- Kê khai và nộp thuế môn bài vào đầu năm + Th...

Labels
  • Ecosphere 1